Zaznacz stronę

Polityka Prywatności

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Pliki „Cookies”
 6. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej rapidebike.com jest DMT Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Budowlanych 1A, 62-081 Baranowo, adres do doręczeń: ul. Budowlanych 1A, 62-081 Baranowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000836521, NIP: 7812007881, REGON: 38587741400000, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 25000 zł, adres poczty elektronicznej: hi@rapidebike.com dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.
  2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  3. 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
   1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)
  2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
   1. Imię i nazwisko,
   2. Adres,
   3. Adres e-mail,
   4. Numer telefonu,
   5. NIP,
   6. Inne
  3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
   1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
   2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
   3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.
 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
  2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
   2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).
 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: hi@rapidebike.com
 5. PLIKI „COOKIES”
  1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
   • analityczne
   1. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
  4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookies (lub podobnych technologii) dla celów związanych z zapewnieniem funkcjonowania strony, dostosowania strony internetowej do preferencji Użytkownika, celach analitycznych, odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   Natomiast podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych jest Twoja zgoda, wyrażona za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Ciebie urządzeniu końcowym: komputerze, telefonie, smartfonie (art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne).

   W każdej chwili Użytkownik może cofnąć swoją zgodę lub wyrazić swój sprzeciw na przetwarzanie jego danych osobowych zmieniając ustawienia plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub skorzystanie z innych sposobów pozwalających na zmianę ustawień cookies opisanych poniżej.

   Zaznaczamy, że w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu.
   Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):

   Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
   Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/#Blokowanie-reklam
   Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
   Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
   Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

  6.  Jak usunąć pliki cookies?
   Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, np.:

   Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
   Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#
   Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
   Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
   Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

   W przypadku urządzeń mobilnych należy zmienić ustawienia urządzenia.

   W przypadku systemu iOS wybierz opcję „Prywatność” → „Reklamy” → „Ograniczaj śledzenie reklam”.
   W przypadku systemu Android wybierz „Użytkownik” → „Google” → „Reklamy” → „Rezygnacja z personalizacji reklam”.

   Można również wyłączyć poszczególnych reklamodawców korzystających z historii wyszukiwania w celu dostarczania internetowych reklam behawioralnych, odwiedzając stronę http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
   Ponadto, możesz wyłączyć śledzenie, korzystając z opcji opt-out, polegającej na zainstalowaniu opt-out cookie w Twojej przeglądarce wobec indywidualnie wybranych przez Ciebie dostawców plików cookies. Informacje o takiej możliwości zamieściliśmy w poniższym punkcie, podając stosowny link dla większości z naszych partnerów.

  7. Rodzaje plików cookies i narzędzi

   Współpracujemy z SharpSpring Inc., DBA SharpSpring Technologies Inc., który jest dostawcą SharpSpring- systemu „marketing automation”, który automatyzuje analizę ruchu klientów na stronie, dostarczanie treści marketingowych, personalizację przedstawianych ofert czy obsługę e-mail marketingu (poprzez wysyłkę newsletterów). 

   W tym celu SharpSpring instaluje (lub może instalować) poniższe pliki cookies:

   Rodzaj pliku cookie

   Nazwa pliku cookie

   Opis

   Pliki cookie służące do targetowania lub pliki cookie służące do reklamy

   koitk

   __ss

   __ss_tk

   __ss_referre

   Śledzące pliki cookie i tokeny identyfikatora sesji. Te pliki cookie są używane do śledzenia odwiedzających oraz wysyłanych przez nich formularzy.

   Więcej możesz dowiedzieć się na stronach internetowych SharpSpring: https://sharpspring.com/legal/privacy/ oraz https://sharpspring.com/legal/sharpspring-cookie-policy/

   SharpSpring Inc., DBA SharpSpring Technologies Inc.

   Address: 5001 Celebration Pointe Ave STE 410, Gainesville, Florida, USA, 32608

   Tel.: 352-792-0277; e-mail: privacy@sharpspring.com

 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.